Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

ev media-logo

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα 8μηνα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ – 100 προσλήψεις ανέργων στην Ευρυτανία

Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουλίου 2020, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (www.oaed.gr), ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων στο πρόγραμμα απασχόλησης 36.500 ανέργων σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων, καθώς και ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων. Όπως κάθε φορά, ανακοινώθηκαν οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων και όχι τα ονόματα των υποψηφίων.oaed

Όπως έγραφαν τα Ευρυτανικά Νέα, συνολικά εκατό (100) θέσεις και δεκάδες ειδικότητες, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ήταν διαθέσιμες στην Ευρυτανία. Προσλήψεις θα γίνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (34 θέσεις), τον Δήμο Καρπενησίου (32), τον Δήμο Αγράφων (24), το Θεραπευτήριο Χρ. Παθήσεων Ευρυτανίας (9) και το ΠΕΔΥ. Εξ αυτών, οι 33 θέσεις αφορούν προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ 27 είναι οι θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης· μειοψηφία αποτελούν οι θέσεις που απευθύνονται σε ανέργους Πανεπιστημιακής (21) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (19).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ δημόσιας πρόσκλησης. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς ή/και στις υπηρεσίες τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί, βάσει της δημόσιας πρόσκλησης Νο 4/2020.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: www.oaed.gr → Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων – Αποτελέσματα → Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική αίτησή τους και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

–από το Μητρώο τους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) του ΟΑΕΔ, στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους ή

–από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και, σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, στις 11:00 έως και την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, στις 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.oaed.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, στις 14:00, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη δημόσια πρόσκληση.