Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δήμος Καρπενησίου: Προσλαμβάνει 4 γυμναστές, για τις ανάγκες του προγράμματος "Αθληση για Όλους" - Οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη τεσσάρων (4) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, προχωρά ο δήμος Καρπενησίου με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους» περιόδου 2019-2020. Οι προσληφθέντες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι έως 31 Ιουλίου 2020.athlisi-gia-olous-gipedo

Οι ειδικότητες 

Συγκεκριμένα, αναμένεται να προσληφθούν τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής με πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής και ένα (1) ακόμη άτομο ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής με πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με ειδικότητα «Ειδική Φυσική Αγωγή» της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής.

Τα προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία τα προγράμματα, την επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, Β) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου και σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί και Γ) δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας, βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος, έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία και τέλος, έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αιτήσεις 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 13/2 και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου και πραγματοποιείται στα γραφεία του δήμου (οδός Ύδρας 6,Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη σχετική σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων» όπου δημοσιεύεται σχετική περιληπτική διακήρυξη, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου (www.karpenisi.gr).