Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Οι πέντε (5) νέοι αντιδήμαρχοι Καρπενησίου. Αρμοδιότητες, καθήκοντα και δεσμεύσεις - Η θητεία τους λήγει σε ένα χρόνο

Με απόφαση του δημάρχου Καρπενησίου Νίκου Σουλιώτη ορίστηκαν οι παρακάτω πέντε αντιδήμαρχοι στον δήμο Καρπενησίου με θητεία ενός έτους που λήγει στις 31/8/2020, όπως προβλέπει ο νόμος  και παράλληλα τους παραχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες που προβλέπονται. Οι πέντε αντιδήμαρχοι είναι:antidimarxoi-karpen2019-2020

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προσωπικού με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα τμήματα Τεχνικών Έργων, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού οδών και Κοινόχρηστων Χώρων και ιδίως σε θέματα Τεχνικών έργων, Μελετών, Κατασκευών και Επίβλεψης Έργων, Αδειοδοτήσεων, Μεταφορών βιομηχανίας και Τεχνικών Εγκαταστάσεων, Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων. Χωροταξίας και Πολεοδομίας και ιδίως Χωροταξικού Σχεδιασμού, Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Δόμησης. Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και ιδίως Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας. Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ. Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την Εξυπηρέτηση Πολιτών και ιδίως σε θέματα Γενικού Πρωτοκόλλου, Ληξιαρχείου - Δημοτολογίου - Θεμάτων Αλλοδαπών, Γραμμής Δημότη. Οικονομικών και ιδίως σε θέματα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Δημοπρασιών, Αποθηκών. Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας και ιδίως σε θέματα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, Δημοτικών Εσόδων, Φόρων και Τελών, Ταμείου. Κ.Ε.Π και Διοικητικής Βοήθειας. Ορίστηκε και κατά τόπον αντιδήμαρχος ΔΕ Κτημενίων και Φουρνάς.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ. Κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Δομνίστας. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιοτητες που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κρίσεων - Πολιτικής Προστασίας, Διαχείριση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  (Σ.Μ.Α), Υποδομών και Δικτύων και ιδίως σε θέματα Ύδρευσής & Αποχέτευσης, Συντήρησης Οδικού Δικτύου, Διαχείρισης Κοιμητηρίων κλπ.

ΣΟΦΙΑ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Καρπενησίου. Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού με αρμοδιότητες που σχετίζονται με θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και ιδίως σε θέματα Πρόνοιας και λοιπών Επιδομάτων, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Βοήθεια στο Σπίτι. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ιδίως σε θέματα Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Μαθητικής Εστίας και Κ.Α.Π.Η. και Πολιτισμού και Παιδείας και ιδίως σε θέματα Βιβλιοθηκών και Παιδείας, Μουσείων, Μνημείων και Πολιτισμού Ωδείων και Μουσικής Παιδείας.

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ. Κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Προυσού. Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό και τον Eθελοντισμού και ιδίως σε θέματα Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια βίου Μάθησης, Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Σχολικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Νεολαίας. Τοπικής Οικονομίας και ιδίως σε θέματα Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, Ανάπτυξης και Προώθησης  Τουρισμού, Φυτικής - Ζωικής παραγωγής και Αλιείας, Κτηνιατρικής και Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων, Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Δημοτικής Αστυνομίας και ιδίως σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αστυνόμευσης. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων.