Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

ev media-logo

Μία πρόσληψη στα ΕΛΤΑ Καρπενησίου. Αφορά ειδικότητα ΔΕ Διανομέων, για απασχόληση διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε, και πιο ειδικά η Περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδοας (έδρα Λάρισα), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για το κεντρικό κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Καρπενήσι.

ELTA-karpenisiou1

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη (δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση που κυκλοφορεί), οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ ως κύρια προσόντα αναφέρονται τα εξής: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, β) Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α1, εκτός μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6» και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α.Ε. - Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ. 20/2018) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα από 1η έως και 12 Μαρτίου 2018. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να καταθέσουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως, στο Κατάστημα Καρπενησίου: Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ 36 100, Καρπενήσι, τηλ. 22370-23542.