Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δήμος Αγράφων: Προσλαμβάνει τρία άτομα με 3μηνη σύμβαση, για τις ανάγκες πυροπροστασίας

Στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) μηνών, προχωρά ο δήμος Αγράφων με σκοπό την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας. 

mixanima-katharismos1

Συγκεκριμένα, ο δήμος αναζητά 1 χειριστή εκσκαφέα - φορτωτή, 1 χειριστή προωθητήρα γαιών (Μπουλντόζα) και 1 χειριστή διαμορφωτή γαιών (GRADER).

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατη έκδοση), υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Τμήμα Προσωπικού του δήμου έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22373-51129 & 22373-51300, καθώς και να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του δήμου όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη με τις ειδικότητες και τα προσόντα των υποψηφίων.