Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

98.000 ευρώ για καύσιμα στα Άγραφα. Ηλεκτρονικά ο διαγωνισμός, πότε αρχίζει η κατάθεση προσφορών

Ο δήμος Αγράφων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων συνολικού προϋπολογισμού 98.460,27 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

 mixanima-xomatodromos-agrafa1

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη (η οποία δημοσιεύεται σε σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων» που κυκλοφορούν), αναμένεται να προμηθευτεί 15.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 45.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης και 16.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης.

Ειδικότερα, για τις Δημοτικές Ενότητες Αγράφων, Βίνιανης και Φραγκίστας θα προμηθευτεί 9.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ύψους 7.398 ευρώ, 28.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης ποσού 29.204 ευρώ και 12.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης ποσού 15.588 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Για τις Δημοτικές Ενότητες Απεραντίων και Ασπροποτάμου θα προμηθευτεί 6.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ύψους 4.932 ευρώ, 17.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης ποσού 17.731 ευρώ και 4.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης ποσού 5.196 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Να σημειώσουμε πως η παράδοση των καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα θα πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων των Ενοτήτων, ενώ η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στα εκάστοτε κτήρια.

Ηλεκτρονικά η διαδικασία

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους από την επόμενη Δευτέρα 20 Απριλίου έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Τονίζεται πως οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων, είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο από πρατήριο που βρίσκεται εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 22373-51127.